Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Sidebjælke

udstyr:epoxy

Udstyr: Maling og Lim

Strippere og stitch and glue-byggere anvender epoxy som lim og 2-komponente epoxyforbindelser i maling eller lakker. Derfor er her lidt om den slags arbejde.

Den korte version om sådanne produkter er: De er effektive men ret farlige !

Lidt mere nuanceret: Kajakbyggere kan med epoxyprodukterne få dækket ethvert tænkeligt behov i byggeprocessen. Uanset om det er samling med lim eller overfladebehandling med maling & lak. Men det kræver Du sætter dig godt ind i påføringsvejledninger og sikkerhedsforskrifter. Følger du ikke sikkerhedsforskrifterne risikerer du alvorlig, kronisk, allergi, luftvejssygdomme, leverskader og cancer. I bedste fald er din karriere som kajakbygger slut - i værste bliver du for syg til nogensinde at bruge kajakken.

At der er meget materiale om Hempel´s produkter skal ikke tages som et udtryk for de er specielt problematiske. Det skal tages som et udtryk for de er veldokumenterede - og at jeg bruger mange af dem i udstrakt grad. Det er min forventning tilsvarende dokumentation for West Systems eller International vil vise samme risici. Det handler ikke om fabrikatet, men om materialet, når du arbejder med sådanne produkter. Pas godt på dig selv.

Arbejde med Epoxy

Jeg bruger ikke Hempelś epoxy fordi den er emballeret håbløst til mit brug. Emballagen er gammeldags malerdåser hvilket er alt for bøvlet at arbejde med i små portioner. Dertil bliver spildet alt for stort.

Jeg bruger ikke West Systems epoxy. Den danske importør - HF marine - har prissat produktet til nogenlunde det dobbelte af andre epoxyprodukter på det danske marked.

Jeg bruger DDM-fri & fenol-fri epoxy fra Gordner Boards i Nykøbing Falster. Limen leveres i plastic-dunke der er nemme at hælde fra - en lettelse når man blander i vægt-forhold - og prisen er rimelig.

West Systems har i modsætning til de øvrige derimod lavet nogle glimrende vejledninger. Du kan hente PDF-versionerne her, eller selv lede efter eventuelt opdaterede versioner direkte hos West Systems her.

Her er lidt skræmmende læsning om kontakteksem.

Maling

Efter egne uheldige erfaringer kan jeg varmt anbefale:

 1. Læs Produktfakta omhyggeligt
 2. Læs Påføringsvejledninger omhyggeligt
 3. Læs Sikkerhedsdatablade omhyggeligt. Brug sikkerhedsforskrifterne. Omhyggeligt.

Hempel produktdata & påføringsvejledning

Malingsvejledning, Hempel 2-komponente produkter


Se MAL-koder og Flammepunkt her.

Varenavn ThinnerFortyndMinimumstemperaturBerøringstør Slibetør Hærdet Overmalingsinterval Min-MaxStrækkeevne
Light Primer 845 5% 50 3-4 timer ej oplyst 7 døgn 6 timer - 30 døgn 8,5 m2
Poly Best, Pensel 871 5% 100 3-4 timer 24 timer 7 døgn 16 timer - 5 døgn 17 m2
Poly Best, Sprøjte 851 - 100 3-4 timer 24 timer 7 døgn 16 timer - 5 døgn 17 m2
Diamond Varnish, Pensel 871 5% 100 8 timer 24 timer 7 døgn 16 timer - 5 døgn 12 m2
Diamond Varnish, Sprøjte 851 - 100 8 timer 24 timer 7 døgn 16 timer - 5 døgn 12 m2

NB: Berøringstør, Slibetør, Hærdet og Overmalingsinterval er angivet ved 200. Ved 100 fordobles tidsangivelserne. Ved 300 halveres tidsangivelserne. Flammepunktet for Light Primer er i nogle datablade angivet til 250 mens det i andre er angivet til 330. Uanset det korrekte tal kan produktet godt karakteriseres som brændfarligt…

Malingsvejledning, Hempel 1-komponente produkter


Se MAL-koder og Flammepunkt her.

Varenavn ThinnerFortynd MinimumstemperaturBerøringstørSlibetør Hærdet Overmalingsinterval Min-MaxStrækkeevne
Brilliant Enamel 823 5% 50 5 timer 8 timer 3 døgn 8 timer - 3 døgn 13 m2
Dura Satin 823 5% 50 3 timer 6 timer 2 døgn 4 timer - 2 døgn 18 m2
Dura Gloss 823 5→20% 50 3 timer 6 timer 2 døgn 4 timer - 2 døgn 18 m2
Maghony Colour - - - - - - - -

NB: Berøringstør, Slibetør, Hærdet og Overmalingsinterval er angivet ved 200. Ved 100 fordobles tidsangivelserne. Ved 300 halveres tidsangivelserne.

Air brush & autolak


Jeg har ikke erfaring med autolakker og sikkerhedsbestemmelser, men umiddelbart vil jeg forvente samme sikkerhedsforskrifter som beskrevet under Hempel´s 2-komponente malinger & lakker.

Maling og farekoder

Jeg finder formidlingen af betydningen af MAL-koder forvirrende og lidt svær at søge på nettet, men nedenstående burde dække behovet for enhver stripper eller stitch and glue bygger.

Miljoevejledninger.dk


På Miljoevejledninger.dk fandt jeg et PFD-dokument Baggrundsdokument for Miljøvejledning for maling og maleydelser.

I dokumentet står der:

Det danske ”Kodenummer-system” (MAL-kode) er et effektivt værktøj til at vælge malevarer udfra arbejdsmiljømæssige forhold. Kodenummeret blev indført i 1985, den består af to tal adskilt af en bindestreg, f.eks. 0-1. Tallet før bindestregen repræsenterer malingens indhold af sundhedsskadelige flygtige stoffer, og skalaen går fra 00 til 5. Tallet efter stregen karakteriserer malingens indhold af andre arbejdsmiljøbelastende stoffer, f.eks. allergifremkaldende bindemidler. Her går skalaen fra 1 til 6. Det gælder om at vælge de produkter, der har de laveste talværdier – og som er egnet til opgaven. Malevarer til professionel brug skal være tildelt et kodenummer – også udenlandske, importerede malevarer. Kodenummersystemet og dets brug er beskrevet i publikationer /5,6, 6a/, som kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.arbejdstilsynet.dk :

 • - Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993. - Fastsættelse af kodenumre. Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 10
 • - Produktvalg til bygningsmalearbejde At-vejledning C.0.10. December 2002

Retsinformation


På Retsinformation står der følgende i vejledningen Produktvalg til bygningsmalearbejde, At-vejledning C.0.10, December 2002:

 • Alle malinger skal have fastsat et kodenummer. Kodenummeret skal bestå af to tal, der er forbundet med en bindestreg, og et årstal, fx 00-1 (1993). Årstallet er det år, hvor den gældende bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre er trådt i kraft.
 • Tallet før bindestregen i kodenummeret kan have værdien 00-, 0-, 1-, 2-, 3-, 4- og 5-. Tallet angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe mod at indånde dampe fra produktets indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler.
 • Jo højere tal før bindestregen - desto større er behovet for at bruge åndedrætsværn og procesventilation til at beskytte sig mod risikoen for indånding. Vandige malinger har typisk et kodenummer på 00-1 (1993). Alkydmalinger med mineralsk terpentin har typisk et kodenummer på 2-1 (1993). Produkter baseret på xylen som opløsningsmiddel har typisk et kodenummer på 4-3 (1993).
 • Tallet efter bindestregen i kodenummeret kan have værdien -1, -2, -3, -4, -5 og -6. Tallet angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal træffes mod at få hud- og øjenkontakt, at indånde sprøjtetåge samt eventuel indtagelse.
 • Jo højere tal efter bindestregen - desto større er behovet for at bruge personlige værnemidler som fx handsker, hætte og overtræksdragt.
  • -1 betyder, at der er risiko ved at indånde sprøjtetåge eller ved længerevarende tilsmudsning.
  • -2 betyder, at der er risiko ved at indtage og indånde sprøjtestøv.
  • -3 betyder, at der er risiko for irritation eller for mulig allergi.
  • -4 betyder, at der er risiko for ætsning.
  • -5 betyder, at der er stor risiko for allergi.
  • -6 betyder, at produktet er giftigt, eller at der er risiko for kræft.

Genbyg


På Genbyg.dk står der dette:

 • Tallet før bindestregen angiver risiko ved indånding af dampe. Jo højere tal, jo større risiko. Tallet angiver behovet for ventilation.
  • 00 - Vand
  • 0 - Kan indeholde små mængder af opløsningsmidler og vand.
  • 1 - Kan indeholde ethanol, IPA og høj kogende opløsningsmiddel i sammensætningen, m.m.
  • 2 - Kan f.eks. indeholde ren ethanol samt opløsningsmidler i sammensætningen.
  • 3 - Kan f.eks. indeholde ren petroleum eller terpentin
  • 4 - Kan indeholde ren xylen, acetone m.m.
  • 5 - Kan indeholde ren touloul, trichlorethylen, cellulosefortynder m.m
 • Tallet efter bindestregen angiver risiko ved kontakt med huden og øjnene og ved indtagelse gennem næsen og munden.
  • - 0 Vand
  • - 1 Produkter uden nævneværdig risiko, men med risiko ved indånding af spraydampe, støvskyer m.m.
  • - 2 Produkter med risiko ved indtagelse og indånding af spraytåger, støvskyer m.m. Men uden risiko ved kontakt med hud og øjne.
  • - 3 Produkter med risiko ved kontakt med hud og øjne og ved indånding af spraytåger, støvskyer m.m. Risikoen kan også være en allergisk reaktion
  • - 4 Produkter med risiko for ætsning/tæring som f.eks. syrer, kaustisk soda, læsket kalk osv.
  • - 5 Produkter med risiko for fremkaldelse af stærk allergisk reaktion ved kontakt med huden, eller produkter med risiko ved kontakt med hud og øjne.
  • - 6 Produkter med et indhold, der er giftigt ved kontakt med hud og øjne og ved indånding af spraytåger, støvskyer m.m. samt indtagning i små mængder.

Miljøstyrelsen


Miljøstyrelsen giver - omend i noget forkortet udgave - udtryk for samme fortolkning af MAL-koder som Genbyg.dk. Se den her.

Arbejdstilsynet


Arbejdstilsynet skriver om kodenumre her.

 • Stigende tal før bindestregen angiver stigende behov for ventilation og brug af åndedrætsværn.
 • De personlige værnemidler, der er knyttet til tallene efter bindestregen, er fastsat for at imødegå den sundhedsfare, der er ved produkterne, når de kommer i direkte kontakt med hud, øjne og luftveje. Tallet efter bindestregen fastsættes under hensyntagen til samtlige bestanddele, der indgår i produktet. Herved inddeler tallene efter bindestregen produkterne i 6 grupper (-1, -2, -3, -4, -5, -6). Tallene fastlægger bl.a., hvilke personlige værnemidler der skal benyttes til forskellige arbejdsopgaver, idet tallene indgår i bilag om personlige ærnemidler i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter. Stigende tal efter bindestregen angiver stigende behov for brug af sikkerhedsforanstaltninger.

Arbejdstilsynet offentliggør følgende tabel om MAL-koder her Beskrivelse af risici i grupperne Tallet efter binde-stregen

Vand -0
Produkter med indhold af stoffer, der kan give skadevirkning ved indånding af sprøjtetåge, støv m.v. Der er ingen erkendt skadevirkning på hud eller øjne ved ikke-tilsmudsende arbejde, men muligvis ved længerevarende eller gentagent tilsmudsende arbejde -1
Produkter med indhold af stoffer, der kan give skadevirkning ved indtagelse og ved indånding af sprøjtetåge, støv m.v. Der er ingen erkendt skadevirkning på hud eller øjne ved ikke-tilsmudsende arbejde, men ved længerevarende eller gentagent tilsmudsende arbejde kan der muligvis opstå en skadevirkning -2
Produkter med indhold af bestanddele, der kan give skadevirkning ved kontakt med hud og øjne samt ved indånding af sprøjtetåge, støv m.v. Skadevirkningen kan også være allergi -3
Produkter med indhold af bestanddele, der medfører risiko forætsning -4
Produkter med indhold af bestanddele, der virker stærkt allergifremkaldende ved hudkontakt, eller kan virke særligt sundhedsfarlige ved kontakt med hud og øjne -5
Produkter med indhold af bestanddele, der kan virke giftige ved hud- og øjenkontakt og ved indånding af sprøjtetåge, støv m.v., samt ved indtagelse af små mængder, eller bestanddele, der kan give langtidsvirkninger som fx kræft -6

Arbejdstilsynet har udarbejdet en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre her

Arbejdstilsynet har udarbejdet følgende vejledning om åndedrætsværn: Åndedrætsværn. At-vejledning D.5.4. Januar 2008 Se PFD-udgave her.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om Epoxyharpikser og Isocyanater. Epoxyharpikser og isocyanater. Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater, At-vejledning C.0.7, Oktober 2001. I vejledningen står der:

Epoxyharpikser, reaktive opløsningsmidler - der er en særlig type epoxyforbindelse - og isocyanater kan give hudirritation og eksem.

Mere interessant er følgende tekst:

Sprøjtning med materialer, der indeholder epoxy eller isocyanater, er kun tilladt i lukkede systemer, sprøjtebokse med effektiv ventilation og i sprøjtekabiner, hvor påvirkningen fra dampe, aerosoler mv. er nedbragt mest muligt.
Hvis sprøjtearbejdet ikke kan henføres til ovennævnte undtagelser, må det kun udføres, hvis der på forhånd er givet en dispensation i hvert enkelt tilfælde.

Se vejledningen her i PDF-format

Hempel 2-komponente produkter


MAL-koder og Flammepunkt.

Varenavn Hærder Farve Færdig BlandingThinnerThinner MAL-KodeFortyndFlammepunkt
Light Primer 4-3 4-6 4-5 845 5-3 5% 250
Poly Best, Pensel 4-3 4-3 5-3 871 4-1 5% 350
Poly Best, Sprøjte 4-3 4-3 5-3 851 5-1 - 350
Diamond Varnish, Pensel 4-3 4-3 5-3 871 4-1 5% 350
Diamond Varnish, Sprøjte 4-3 4-3 5-3 851 5-1 - 350

NB: Flammepunktet for Light Primer er i nogle datablade angivet til 250 mens det i andre er angivet til 330. Uanset det korrekte tal kan produktet godt karakteriseres som brændfarligt…

Konklusion:

 • Sprøjtemal ikke Hempel 2-komponente produkter ! Sprøjtemaling uden for godkendt sprøjtekabine kræver dispensation fra myndighederne. Brug pensel, rulle eller malepude.
 • Brug handsker
 • Brug malerdragt med hætte
 • Brug åndedrætsværn. Minimum et passivt med friskt aktivt kulfilter. Gerne helmaske med friskluftforsyning
 • Brug øjenværn

Hempel 1-komponente produkter


MAL-koder og Flammepunkt.

Varenavn MAL-kodeThinnerThinner MAL-kodeFortynd Flammepunkt
Brilliant Enamel 3-3 823 4-1 5% 380
Dura Satin 2-1 823 4-1 5% 380
Dura Gloss 2-1 823 4-1 5-20% 380
Maghony Colour 4-1 - - - -

Konklusion:

 • Sprøjtemal Hempel 1-komponente produkter med største forsigtighed !. Brug helst pensel, rulle eller malepude. Eller endnu bedre: få nogle andre til at udføre arbejdet. ;-)
 • Sprøjtemaling udendørs er ikke problemfrit i et villakvarter. Mine naboer brød sig ikke om lugten.:-( Sprøjtemaling indendørs kræver friskluftforsynet åndedrætsværn. Et filtrerende åndedrætsværn er ikke tilstrækkeligt !
 • Brug handsker
 • Brug malerdragt med hætte
 • Brug åndedrætsværn. Minimum et passivt med friskt aktivt kulfilter. Gerne helmaske med friskluftforsyning
 • Brug øjenværn

Værnemidler

Ved arbejde med maling, lim og lakker skal Du beskytte:

 1. Hænder
 2. Hud
 3. Øjne
 4. Åndedræt

Hænder


Vær opmærksom på at mange epoxyprodukter er mikromolekylære, dvs. molekylerne er så små, at stoffet kan trænge gennem hud og mange traditionelle materialer - f. eks. latexhandsker.

Jeg bruger som regel 3 lag handsker:

 1. Inderst latexhandsker. De gør det nemt at skifte de øvrige handsker, selv om hænderne bliver fugtige af sved. Bemærk at nogle mennesker med tiden får allergi mod latex…. Handskerne indkøbes i kasser med 100 stk.
 2. Dernæst opvaskehandsker. Den lange krave går et pænt stykke op på ærmerne på beskyttelsesdragten - og jeg har stadig en vis beskyttelse, når tilsmudsede vinylhandsker skiftes.
 3. Yderst vinylhandsker. Det er disse handsker, der beskytter mod giftstofferne i epoxyen. Vinylhandskerne skifter jeg ofte under arbejdet med lim, lak & maling. Handskerne indkøbes i kasser af 100 stk.

Hud


Brug en kemikalietæt heldragt med hætte fra det lokale byggemarked. Jeg har gode erfaringer med dem og de koster ikke alverden. (ca. 50 kr. pr. dragt i 2009-priser).

Normalt bruger jeg 2 dragter

 • Èn dragt til slibearbejder og limning
 • Èn dragt til arbejde med maling & lak.

De sælges som éngangsdragter og for mig holder én dragt til én kajak.

Øjne


Jeg er til hverdag udstyret med øjenværn af glas med glidende overgang. Det hedder briller og de kommer som regel helt af sig selv med alderen.8-)

Ved arbejde med vinkelsliber bruger jeg høreværn sammenbygget med øjenværn. Det er en plexiglasplade foran ansigtet. Den beskytter fint øjnene, selv om jeg har åndedrætsværn med store filtre på.

Åndedræt


Du har brug for 2 typer åndedrætsværn:

 1. Værn mod støv. Slibestøv af træ og slibestøv af epoxy
 2. Værn mod dampe. Afdampning fra epoxy lim og fra maling & lak.

Jeg har dårlig erfaring med billige - og dyre - engangsmasker af forskellige fabrikater. Komforten er for ringe og de slipper for meget støv igennem.

Jeg har rigtig gode erfaringer med halvmasker i professionel udførelse. De er på langt sigt ikke meget dyrere end engangsmaskerne, komforten er meget bedre og de slipper ikke støv igennem. Dertil kan man købe udskiftelige filtre af forskellig type. Jeg bruger ét filter til støv og et andet til gasser - og jeg bruger både masker fra Moldex og 3M.

Bemærk at de fleste filtre ikke beskytter mod isocyanider. Isocyanider er en hyppig bestanddel i 2-komponente epoxy-lakker & -malinger. På 3M´s hjemmeside står der f. eks. i FAQ:

 • Kan man anvende filtre mod organiske dampe til beskyttelse mod isocyanatdampe?
  • Isocyanater har generelt dårlige advarselsegenskaber i form af lugt eller smag, idet deres lugtgrænser ligger højere end deres grænseværdier. Derfor vil man normalt først kunne erkende, at de trænger gennem et gas/dampfilter, når grænseværdien allerede er overskredet.
  • Arbejdstilsynet har udgivet særlige regler for arbejde med epoxy- og isocyanatforbindelser.
  • De indebærer, at man skal på et særligt kursus for at måtte arbejde med disse stoffer. Det sikreste vil normalt være, at bruge luftforsynet åndedrætsværn, f.eks. 3M Visionair eller S-200 trykluftforsynet åndedrætsværn. Ved mindre opgaver, vil man dog efter en konkret vurdering af arbejdsituationen, i en række tilfælde godt kunne bruge et filtrerende åndedrætsværn, men der bør så laves en rutine for filterskift.
 • Du kan se lidt om skadevirkningerne af en del opløsningsmidler her og mere specifikt om isocyanater her.
 • Du kan se lidt om polyurethan og isocyanider her.

Moldex åndedrætsværn

3M åndedrætsværn

Miljøvenligt kajakbygge ?

Ovenstående fjerner desværre det romantiske billede af kajakbyggere, der i pagt med naturen bygger smukke, økologiske både af træer de selv har plantet.

På begge sider af træet arbejder vi med utroligt giftige stoffer, hvoraf mange kan forventes at blive forbudte inden for en årrække. Og så har jeg slet ikke nævnt de giftige processer, der skal til for at producere klæde af glasfiber, kevlar og kulfiber…

Vil du bygge miljøvenligt, så er det nok hverken strippere eller stitch and glue-kajakker du skal satse på. Måske Skin on frame kajakker malet med linolie er sagen.

Vil du bygge strippere eller stitch and glue-kajakker skal du nok satse ret meget på viden om de giftige stoffer du arbejder med - med mindre du er en rigtig tuff guy, der gerne satser sit helbred for en kajak.

/customers/8/6/d/hettel.dk/httpd.www/data/pages/udstyr/epoxy.txt · Sidst ændret: Y/m/d H:i af philip